Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Regulamin obowiązujący do dnia 24.05.2018r jest dostępny tutaj.

Regulamin obowiązujący do dnia 31.12.2020r jest dostępny tutaj.

Nowy regulamin aktualny z dniem 01.01.2021r jest dostępny poniżej:

Rozdział 1. Przepisy ogólne

1. Sklep internetowy Topgal Plecaki (zwany dalej Sklepem) działa pod adresem: http://www.topgal-plecaki.pl/ i jest prowadzony przez firmę Topgal Novum Sp. z o.o. z siedzibą w Cieszynie (43-400), przy ul. Bobreckiej 27 wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000417624 posiadającą numer REGON 242879335 oraz numer NIP 5482658998 o kapitale zakładowym w wysokości 5.000,00 złotych.

2. Sklep sprzedaje towary na terenie Rzeczpospolitej Polskiej za pośrednictwem sieci Internet. Prezentowane na stronie www.topgal-plecaki.pl ceny nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 kodeksu cywilnego.

3. Kontakt w sprawie zamówień możliwy jest przy użyciu adresu e-mail: kontakt@topgal-plecaki.pl lub pod numerem telefonu +48 500836281.

4. Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04 2016r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119,s.1) (zwane dalej: RODO), informuje się, że Administratorem danych osobowych jest Sklep - Topgal Novum sp. z o.o. z siedzibą w Cieszynie (43-400), przy ul. Bobreckiej 27 wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000417624 posiadającą numer REGON 242879335 oraz numer NIP 5482658998 o kapitale zakładowym w wysokości 5.000,00 złotych  oraz zaufani partnerzy z którymi Administrator współpracuje. Na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. dane są przekazane Administratorowi w ramach realizacji zamówień, realizacji i obsługi reklamacji, a jeśli Klient wyrazi zgodę w celu przekazywania drogą elektroniczną ofert marketingowych, potransakcyjnego ankietowania oraz informacji handlowych przez Topgal Novum sp. z o.o. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji zamówienia. Klient ma prawo wglądu do swoich danych, korekty lub żądania zaprzestania ich wykorzystywania. Dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat. Podane dane osobowe będą przechowywane przez okres świadczenia dla Klienta usługi przez Administratora, jak również przez okres rozpatrzenia ewentualnej reklamacji oraz do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania, dokumentów księgowych. Sklep przekazuje dane osobowe Klienta Dostawcy w zakresie niezbędnym do realizacji dostawy. W przypadku, gdy Klient wybierze możliwość opłaty za zamówienie przez system PayU, jego dane osobowe są przekazywane w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności spółce PayU SA z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 182, NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444 . Powierzone dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa: Ustawie z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.), Ustawie z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.), rozporządzeniu z dnia 29.01.04 r. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024). Sklep stosuje protokół transmisji zapewniający bezpieczeństwo przesyłania danych w internecie- protokół SSL (Secure Socket Layer). Jest to zabezpieczenie polegające na kodowaniu danych między przeglądarką Klienta, a serwerem Sklepu.

Rozdział 2. Realizacja zamówienia

1. Zamówienia są przyjmowane przy użyciu formularza zamówienia na stronie Sklepu, a także przez użyciu adresu e-mail: kontakt@topgal-plecaki.pl. Kupujący zobowiązany jest przy tym podać dane niezbędne do realizacji zamówienia i nadania przesyłki.

2. Niezwłocznie po złożeniu zamówienia Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia i zawarcie umowy przesyłając za pośrednictwem poczty elektronicznej na trwałym nośniku informacji (format pdf) niniejszy Regulamin oraz wzór pouczenia o odstąpieniu od umowy wraz z wzorem odstąpienia od umowy.

3. Kupujący może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary: a. przy odbiorze: należność pobiera kurier lub paczkomat; b. przedpłata za pomocą przelewu bankowego, bądź przy pomocy e-płatności przez system PayU S.A. bezpośrednio przy składaniu zamówienia.

4. Realizacja zamówienia następuje:

a. w przypadku zamówień płatnych przelewem lub przy użyciu serwisu PayU – po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Sklepu;

b. w przypadku zamówień płatnych gotówką przy odbiorze – po potwierdzeniu przyjęcia zamówienia;

5. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Kupujący jest informowany o stanie zamówienia i wedle swojego wyboru może podjąć decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia). Zmienione w ten sposób zamówienie zostanie potwierdzone przy pomocy poczty elektronicznej Sklepu i przyjęte do realizacji po potwierdzeniu e-mailowym przez Kupującego.

6. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży. Towary w dziale "promocje" z zaznaczonym powodem obniżonej ceny w opisie produktu (np. wada produkcyjna) podlegają reklamacji na zasadach ogólnych z wyłączeniem reklamacji dotyczących wyszczególnionej wady.

7. Kupujący może wprowadzić zmiany w zamówieniu, bądź zrezygnować z niego w całości do momentu jego wysłania. Wprowadzanie powyższych zmian możliwe jest poprzez kontakt mailowy ze Sklepem pod adresem: kontakt@topgal-plecaki.pl. Po realizacji wysyłki Kupującemu w tym zakresie służą uprawnienia z zakresu ochrony praw konsumenckich, wskazanych w dalszej części niniejszego Regulaminu.

8. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.

9. Dostawa towaru odbywa się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej przy pomocy firmy kurierskiej GLS lub Inpost paczkomaty. Koszty dostawy są doliczane do całości zamówienia i przedstawiane w osobnej pozycji. W przypadku zamówienia opłaconego przelewem lub PayU o wartości powyżej 199 zł koszty dostawy pokrywa Sklep.

10. Termin realizacji zamówienia wynosi do 2 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia lub zaksięgowania płatności. Sklep zobowiązany jest dostarczyć towar wolny od wad.

11. Ulotki bądź katalogi załączone do przesyłek nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego i innych właściwych przepisów oraz nie odzwierciedlają stanów magazynowych Sklepu. Po dokonaniu wysyłki zakupionego towaru, Sklep w ramach realizacji umowy z Kupującym jest upoważniony przesłać Kupującemu na adres poczty elektronicznej zaproszenie do wypełnienia ankiety w celu zbadania jego opinii o przeprowadzonej transakcji. Kupujący jest uprawniony, jednak nie zobowiązany do jej wypełnienia.

Rozdział 3. Odstąpienie od umowy

1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Kupujący może zrezygnować z towaru nabytego w Sklepie (odstąpić od zawartej umowy sprzedaży) bez podania jakiejkolwiek przyczyny w ciągu 30 dni od daty odebrania przesyłki (wydania towaru). W celu skorzystania z prawa odstąpienia od umowy Kupujący powinien poinformować Sklep o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. przez wysłanie pisma pocztą lub pocztą elektroniczną). Kupujący może też skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy stanowiącego załącznik do niniejszego regulaminu, nie jest to jednak obowiązkowe. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Zwracany towar powinien być w stanie niezmienionym (chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu). W przypadku zwrotu kompletu szkolego SET należy zwrócić wszystkie elementy wchodzące w skład kompletu szkolnego SET. W przypadku, gdy Kupujący nie zwróci wszystkich produktów wchodzących w skład kompletu szkolnego SET Kupujący jest zobowiązany do zapłaty pełnej ceny produktu z cennika produktu obowiązującego w dniu odstąpienia od umowy.

2. Zwracany towar należy odsyłać pod adres sklepu Topgal Novum Sp. z o.o., ul. Mostowa 4, 43-400 Cieszyn. Kupujący proszony jest o dołączenie dowodu zakupu do odsyłanego towaru. Można równiez skorzystać z formularza online: www.topgal-plecaki.pl/reklamacje-i-zwroty

3. W przypadku odstąpienia przez Kupującego od umowy Sklep zwraca wszystkie dokonane przez Kupującego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (w przypadku, gdy pokrywał je Kupujący tj. przy zamówieniach do 199 złotych włącznie). Należność zostanie zwrócona niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Kupującego o odstąpieniu. Jeżeli jednak w terminie tym towar nie został zwrócony lub Kupujący nie dostarczył dowodu odesłania, Sklep może do tego czasu wstrzymać się ze zwrotem płatności.

4. Sklep dokonana zwrotu należności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jaki został użyty przez Kupującego przy zakupie (w przypadku płatności za pośrednictwem systemu PayU S.A. zwrot następuje przelewem), chyba że - w przypadku płatności przy odbiorze – Kupujący wyrazi zgodę na przelew na rachunek bankowy podany przez Kupujący (nie ponosi w tym przypadku żadnych dodatkowych kosztów). Kupujący zobowiązany jest zwrócić towar przez odesłanie na adres Sklepu niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Kupujący ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu.

5. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będącej wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i jego funkcjonowania.

6. Prawo do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni bez podania przyczyny przysługuje także przedsiębiorcom na prawach konsumenta. Postanowienia Regulaminu dotyczące konsumentów w zakresie prawa do odstąpienia stosuje się odpowiednio do przedsiębiorców na prawach konsumenta.

Rozdział 4. Gwarancja

1. Wszystkie towary dostępne w sklepie objęte są dwuletnią gwarancją. Obowiązki Gwaranta oraz uprawnienia Kupującego (oraz przedsiębiorców działających na prawach konsumenta) w ramach gwarancji określa Oświadczenie Gwarancyjne zamieszczone na stronie internetowej Sklepu.

Rozdział 5. Rękojmia za wady towaru

1. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sklep niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sklep bądź Sklep nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.

2. Jeżeli Kupującym jest konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sklep usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sklep. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Kupującego inny sposób zaspokojenia.

3. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

4. Sklep jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili. Jeżeli Kupującym jest konsument, a wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania rzeczy sprzedanej, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Kupującego.

5. Sklep odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy kupującemu.

6. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. Jeżeli kupującym jest konsument, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu dwóch lat od wydania rzeczy.

7. W terminach określonych w ust. 6 powyżej Kupujący może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady rzeczy sprzedanej. Jeżeli Kupujący żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.

8. Kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt sprzedawcy dostarczyć reklamowany produkt wraz z dokładnym opisem reklamowanej wady (formularz reklamacyjny zamieszczony na stronie internetowej Sklepu) oraz dowodem zakupu na adres Sklepu: Topgal Novum sp. z o.o., ul. Mostowa 4, 43-400 Cieszyn po uprzednim powiadomieniu o tym biura Topgal Novum na adres kontakt@topgal-plecaki.pl bądź telefonicznie pod numerem+48 500836281 lub przez wypełnienie formularza reklamacyjnego online: www.topgal-plecaki.pl/reklamacje-i-zwroty

9. Przed wysłaniem reklamowanego produktu Sklep prosi o kontakt telefoniczny lub drogą emailową w celu bezpłatnego wysłania kuriera po odbiór reklamowanego produktu. Zgodnie z ust. 8 niniejszego Regulaminu reklamację (na przykład opis wady, zdjęcia wadliwego produktu, żądanie Kupującego) będzie możliwa ocena zasadności reklamacji bez zbadania reklamowanego produktu przez Sklep.

10. Kupujący proszony jest o odsyłanie reklamowanego produktu na adres Sklepu zgodnie z ust. 8 niniejszego Regulaminu najtańszym zwykłym sposobem dostarczania przesyłek (przykładowo Poczta Polska).

11. Koszty wymiany lub naprawy wadliwego towaru ponosi Sklep.

12. Towar reklamowany powinien być czysty i odpowiadać warunkom higienicznym. W przeciwnym wypadku Sklep zastrzega sobie prawo do odmówienia przyjęcia reklamacji.

13. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez Sklep przesyłki z reklamowanym produktem. Jeżeli Kupujący będący konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sklep nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

14. Kupujący może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. Wykonanie uprawnień z gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność Sklepu z tytułu rękojmi. Jednakże w razie wykonywania przez Kupującego uprawnień z gwarancji bieg terminu do wykonania uprawnień z tytułu rękojmi ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia Sklepu o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy przez Sklep wykonania obowiązków wynikających z gwarancji albo bezskutecznego upływu czasu na ich wykonanie.

15.Postanowienia dotyczące uprawnień z tytułu rękojmi i prawa do reklamacji przysługuje konsumentom, stosuje się odpowiednio do przedsiębiorców na prawach konsumenta.

Rozdział 6. Przepisy końcowe

1. Strony umowy mogą skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, takich jak np. alternatywne metody rozwiązywania sporów (ADR), określone m. in w ustawie z dnia 17 listopada 1964 r.- Kodeks postępowania cywilnego (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 101 ze zm.) – w drodze mediacji, arbitrażu bądź w postępowaniu przed sądem polubownym, a od 9 stycznia 2016 r. również z internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej mowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO.

2. Zapraszamy do korzystania ze stron Pomocy, gdzie zostały zamieszczone odpowiedzi na najczęściej zadawane przez Kupujących pytania.

3. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.

4. Wszystkie nazwy handlowe, nazwy produktów, nazwy firm i ich loga użyte na stronie sklepu www.topgal-plecaki.pl należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na stronach Sklepu www.topgalplecaki.pl użyte są w celach informacyjnych. Zawartość witryny (teksty, obrazki, grafiki) oraz wszystkie jej fragmenty stanowią własność firmy Topgal Novum sp. z o.o.

5. Korzystanie ze sklepu topgal-plecaki.pl oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

Warunki powyższe stają się aktualne z dniem 1 stycznia 2021 r.

Załączniki:

- Formularz odstąpienia od umowy

- Oświadczenie gwarancyjne