Masz pytanie? Zadzwoń do nas +48 500836281 lub napisz kontakt@topgal-plecaki.pl (Pon-Pt 8 – 16 godz.)

Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO


Regulamin obowiązujący do dnia 31.12.2022r jest dostępny tutaj.
Nowy regulamin aktualny z dniem 01.01.2023r jest dostępny poniżej:

Rozdział 1. Przepisy ogólne


1. Sklep internetowy Topgal Plecaki (zwany dalej Sklepem) działa pod adresem: www.topgal-plecaki.pl jest prowadzony przez firmę Topgal Novum Sp. z o.o. z siedzibą w Cieszynie (43-400), przy ul. Bielskiej 132 wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000417624 posiadającą numer REGON 242879335 oraz numer NIP 5482658998 o kapitale zakładowym w wysokości 5.000,00 złotych.
2. Sklep sprzedaje towary na terenie Rzeczpospolitej Polskiej za pośrednictwem sieci Internet. Prezentowane na stronie www.topgal-plecaki.pl ceny nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 kodeksu cywilnego.
3. Kontakt w sprawie zamówień możliwy jest przy użyciu adresu e-mail: kontakt@topgal-plecaki.pl lub pod numerem telefonu +48 500836281.
4. Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04 2016r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119,s.1) (zwane dalej: RODO), informuje się, że Administratorem danych osobowych jest Sklep - Topgal Novum sp. z o.o. z siedzibą w Cieszynie (43-400), przy ul. Bielskiej 132 wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000417624 posiadającą numer REGON 242879335 oraz numer NIP 5482658998 o kapitale zakładowym w wysokości 5.000,00 złotych oraz zaufani partnerzy z którymi Administrator współpracuje. Na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. dane są przekazane Administratorowi w ramach realizacji zamówień, realizacji i obsługi reklamacji, a jeśli Klient wyrazi zgodę w celu przekazywania drogą elektroniczną ofert marketingowych, potransakcyjnego ankietowania oraz informacji handlowych przez Topgal Novum sp. z o.o. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji zamówienia. Klient ma prawo wglądu do swoich danych, korekty lub żądania zaprzestania ich wykorzystywania. Dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat. Podane dane osobowe będą przechowywane przez okres świadczenia dla Klienta usługi przez Administratora, jak również przez okres rozpatrzenia ewentualnej reklamacji oraz do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania, dokumentów księgowych. Sklep przekazuje dane osobowe Klienta Dostawcy w zakresie niezbędnym do realizacji dostawy. W przypadku, gdy Klient wybierze możliwość opłaty za zamówienie przez system PayU, jego dane osobowe są przekazywane w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności spółce PayU SA z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 182, NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444 . Powierzone dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa: Ustawie z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.), Ustawie z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.), rozporządzeniu z dnia 29.01.04 r. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024). Sklep stosuje protokół transmisji zapewniający bezpieczeństwo przesyłania danych w internecie- protokół SSL (Secure Socket Layer). Jest to zabezpieczenie polegające na kodowaniu danych między przeglądarką Klienta, a serwerem Sklepu.

Rozdział 2. Podstawowe pojęcia


Wyjaśnienie podstawowych pojęć:
1. Cena – wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą Klient zobowiązany jest zapłacić;
2. Dzień roboczy - dzień tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni wolnych od pracy;
3. Dowód zapłaty – faktura lub paragon wystawione zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług lub w oparciu o inne przepisy obowiązującego prawa przesyłane Klientowi;
4. Dostawa – oznacza dostarczenie Klientowi Produktu przez Sprzedawcę;
5. Dostawca – podmiot, z którym współpracuje Sprzedawca, a którego zadaniem jest zrealizowanie dostawy (szczegółowe informacje dot. dostawców i form dostawy określono na stronie Sprzedawcy);
6. Klient – podmiot, który planuje dokonać zakupu lub dokonuje zakupu produktu/-ów, tj. osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną – która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę ze Sprzedawcą, zwana również Użytkownikiem;
7. Konsument – osoba fizyczna, dokonująca zakupu do celów, które nie są bezpośrednio związane z jej działalnością gospodarczą/zawodową;
8. Oferta – propozycja sprzedaży zawierająca istotne elementy Produktu (m.in. opis produktu, indywidualna propozycja Sprzedawcy).
9. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu;
10. Przedsiębiorca na prawach konsumenta – osoba fizyczna, zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że umowa ta nie posiada dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
11. Produkt – Towar lub Usługa oferowana przez Sprzedawcę w Sklepie, przeznaczona do sprzedaży; Produkt ma charakter odpłatny, chyba że wskazano inaczej;
12. Produkt fizyczny – produkt podlegający wysyłce fizycznej kurierem lub który może być odebrany osobiście;
13. Regulamin – niniejszy Regulamin sprzedaży określający zasady korzystania ze Sklepu, składania zamówień oraz zasad realizacji zamówień przez Sprzedawcę;
14. Sklep/strona internetowa – strona, na której prowadzona jest sprzedaż produktów przez Sprzedawcę
15. Towar – rzecz będąca przedmiotem umowy zawartej pomiędzy Sprzedawcą a Klientem;
16. Trwały nośnik – materiał lub narzędzie do przechowywania informacji, które pozwalają na dostęp do tych informacji w przyszłości (przez czas niezbędny do realizacji celów, jakim te informacje służą) i umożliwiają odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci;
17. Umowa – wzajemne uzgodnienia Sprzedawcy i Klienta określające wzajemne prawa oraz obowiązki;
18. Usługa – usługa świadczona przez Sprzedawcę na rzecz Klienta.

Rozdział 3. Zasady współpracy i zawarcia umowy


1. Warunki realizacji umowy i zasady współpracy określają Regulamin oraz Oferta.
2. Regulamin oraz Oferta nie wyłączają ani nie ograniczają wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa uprawnień Klienta będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta.
3. W przypadku rozbieżności między treścią Regulaminu a Ofertą, wiążąca jest Oferta.
4. Umowa zostaje zawarta z chwilą akceptacji przez Klienta Regulaminu, dokonania płatności oraz potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia zamówienia do realizacji z zastrzeżeniem postanowienia poniżej.
5. W sytuacji gdy termin płatności przypada po zawarciu Umowy, Umowa zostaje zawarta z chwilą akceptacji Regulaminu przez Klienta i przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę.

Rozdział 4. Cena


1. Cena jest ceną brutto i obejmuje wszystkie podatki wymagane przepisami prawa. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.
2. Cena nie zawiera informacji odnośnie kosztów dostawy czy innych kosztów, które Klient zobowiązany będzie ponieść, a o których to kosztach będzie poinformowany przed złożeniem zamówienia.
3. Ceną obniżoną jest cena obowiązująca na skutek obniżenia ceny Produktu.
4. Ceną najniższą jest najniższa cena za Produkt, która obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki, a w przypadku produktu oferowanego do sprzedaży w okresie krótszym niż 30 dni – ceną najniższa jest cena najniższa obowiązująca w okresie od dnia rozpoczęcia oferowania tego Produktu do dnia wprowadzenia obniżki.
5. W przypadku obniżenia ceny Produktu, który ulega szybkiemu zepsuciu lub ma krótki termin przydatności – obok ceny za Produkt, Sprzedawca uwidacznia także informację o cenie sprzed pierwszego zastosowania obniżki.
6. W przypadku gdy Sprzedawca stosuje procedurę indywidualnego dostosowania ceny na podstawie zautomatyzowanego podejmowania decyzji, Sprzedawca informuje o tym Klienta przed złożeniem zamówienia.

Rozdział 5. Zasady składania zamówień


1. Klient może korzystać ze Sklepu przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Zamówienia składane w soboty, niedziele lub święta są rozpatrywane następnego dnia roboczego.
2. Sprzedawca korzysta z usług Serwisu PayU S.A. do oferowania płatności on-line.
3. Płatności można dokonać za pomocą przelewu tradycyjnego, przelewu elektronicznego, kartą płatniczą lub kredytową, płatnością BLIK oraz za pośrednictwem innych płatności oferowanych przez Serwis, a także za pobraniem.
4. Klient ma obowiązek dokonać płatności niezwłocznie po złożeniu zamówienia, o ile nic innego nie wynika z Oferty lub wybranego przez Klienta sposobu płatności.
5. W celu zakupu Produktów przez Sklep należy:
6. W celu zakupu Produktów drogą elektroniczną np. za pomocą e-maila lub przez wiadomość za pośrednictwem komunikatorów internetowych lub przez zewnętrzny program należy:
7. Po zawarciu Umowy, Sprzedawca przesyła Klientowi także jej warunki, o ile nie zostały przekazane przed zawarciem Umowy.
8. Sprzedawca ma prawo anulować zamówienie w przypadku niedokonania płatności przez Klienta w terminie 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia lub w przypadku wypełnienia przez Klienta formularza zamówienia w sposób uniemożliwiający jego prawidłową realizację pomimo wezwania Klienta do uzupełnienia/poprawienia danych pod rygorem anulowania zamówienia.

Rozdział 6. Realizacja zamówienia


1. Termin na realizację zamówienia, w tym na dostawę Produktów, jest uzależniony od wskazanego przez Sprzedawcę terminu przygotowania zamówienia, a następnie od terminu dostawy przewidzianego dla wybranego przez Klienta sposobu dostawy. W przypadku gdy z Oferty nie wynika inaczej, czas przygotowania zamówienia wynosi do 2 dni roboczych, a termin dostawy wynosi od 3 dni do 7 Dni roboczych. Sklep zobowiązany jest dostarczyć towar wolny od wad.
2. Niezwłocznie po złożeniu zamówienia Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia i zawarcie umowy przesyłając za pośrednictwem poczty elektronicznej na trwałym nośniku informacji (format pdf) niniejszy Regulamin oraz wzór pouczenia o odstąpieniu od umowy wraz z wzorem odstąpienia od umowy. Termin na realizację zamówienia, w tym na dostawę Produktów, należy liczyć od dnia zawarcia umowy.
3. Kupujący może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:
4. Realizacja zamówienia następuje:
5. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Kupujący jest informowany o stanie zamówienia i wedle swojego wyboru może podjąć decyzje 5. o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia). Zmienione w ten sposób zamówienie zostanie potwierdzone przy pomocy poczty elektronicznej Sklepu i przyjęte do realizacji po potwierdzeniu e-mailowym przez Kupującego.
6. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży. Towary w dziale "promocje" z zaznaczonym powodem obniżonej ceny w opisie produktu (np. wada produkcyjna) podlegają reklamacji na zasadach ogólnych z wyłączeniem reklamacji dotyczących wyszczególnionej wady.
7. Kupujący może wprowadzić zmiany w zamówieniu, bądź zrezygnować z niego w całości do momentu jego wysłania. Wprowadzanie powyższych zmian możliwe jest poprzez kontakt mailowy ze Sklepem pod adresem: kontakt@topgal-plecaki.pl. Po realizacji wysyłki Kupującemu w tym zakresie służą uprawnienia z zakresu ochrony praw konsumenckich, wskazanych w dalszej części niniejszego Regulaminu.
8. Dostawa towaru odbywa się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej przy pomocy firmy kurierskiej lub do paczkomatów Inpost. Koszty dostawy są doliczane do całości zamówienia przedstawiane w osobnej pozycji. W przypadku zamówienia opłaconego przelewem o wartości powyżej 199 zł koszty dostawy pokrywa Sklep.
9. Klient powinien zbadać odebrane zamówienie przy odbiorze przesyłki, a w razie stwierdzenia nieprawidłowości – ma prawo zażądać od Dostawcy sporządzenia protokołu z odbioru.
10. Ulotki bądź katalogi załączone do przesyłek nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego i innych właściwych przepisów oraz nie odzwierciedlają stanów magazynowych Sklepu.

Rozdział 7. Warunki techniczne


1. Klient może korzystać ze Sklepu zgodnie z Regulaminem i obowiązującymi przepisami.
2. Sprzedawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia.
3. W celu skorzystania ze Sklepu lub złożenia zamówienia, konieczne jest posiadanie przez Klienta:
4. W przypadku gdy do skorzystania ze Sklepu lub Produktów konieczne będzie spełnienie dodatkowych wymagań technicznych, Klient zostanie o tym poinformowany przed skorzystaniem ze Sklepu lub przed złożeniem zamówienia na Produkt.

Rozdział 8. Prawa autorskie i licencje


1. Wszelkie materiały udostępniane przez Sprzedawcę, w tym teksty, zdjęcia, grafiki, multimedia oraz znaki towarowe są utworem w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, podlegającym ochronie prawnej.
2. Prawami autorskimi do ww. materiałów dysponuje Sprzedawca bądź inny podmiot, od którego Sprzedawca uzyskał odpowiednią licencję. Materiały mogą być też wykorzystywane przez Sprzedawcę w oparciu o inną podstawę prawną.
3. Wszelkie materiały udostępniane przez Sprzedawcę mogą być wykorzystywane wyłącznie przez Klienta na własny użytek, o ile nic innego nie wynika z Oferty. Nieuprawnione jest dalsze rozpowszechnianie, udostępnianie, zgrywanie i pobieranie w jakikolwiek sposób materiałów poza zakresem dozwolonego użytku.
4. Sprzedawca udziela Klientowi niewyłącznej licencji, bez prawa do udzielania sublicencji oraz bez ograniczeń terytorialnych. Ograniczenia czasowe wynikają z Oferty lub z niniejszego Regulaminu. Wynagrodzenie z tytułu udzielenia licencji zostało uwzględnione w cenie.
5. Klient ma prawo do korzystania z materiałów na następujących polach eksploatacji:
6. W przypadku naruszenia zakazu, o którym mowa w niniejszym paragrafie, w tym naruszenia praw autorskich, Sprzedawca ma prawo domagać się od Klienta odszkodowania i zadośćuczynienia. Klient w ww. zakresie może ponosić odpowiedzialność cywilną lub karną.

Rozdział 9. Reklamacja, rękojmia, gwarancja


1.Niniejszy rozdział określa zasady odpowiedzialności za zgodność świadczenia z Umową zobowiązującą do przeniesienia własności Towaru na Konsumenta oraz Przedsiębiorcę na prawach konsumenta w zakresie umów zawartych od dnia 1 stycznia 2023r.
2. Do umów zobowiązujących do przeniesienia własności towaru, w tym w szczególności umów sprzedaży, umów dostawy oraz umów o dzieło będącej towarem, nie stosuje się przepisów działu XI księgi trzeciej II tytułu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, a jedynie ustawę o prawach konsumenta. Szczegółowe informacje dot. ww. zasad znajdują się w ustawie o prawach konsumenta, a niniejszy Regulamin nie ma na celu ich ograniczenia lub zmiany.
3. Jeżeli Towar jest niezgodny z umową, Klient może żądać jego naprawy lub wymiany lub w przypadkach określonych w ustawie o prawach konsumenta – również odstąpienia od umowy.
4. Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy Klient żąda naprawy, lub Sprzedawca może dokonać naprawy, gdy Klient żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy. Jeżeli zarówno naprawa, jak i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów, Sprzedawca może odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z umową. Klient udostępnia Sprzedawcy Towar podlegający naprawie lub wymianie.
5. Jeżeli Towar jest niezgodny z umową, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:
6. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli niezgodność Towaru z umową jest nieistotna.
7. W razie odstąpienia od umowy Klient niezwłocznie zwraca Towar Sprzedawcy na jego koszt. Sprzedawca zwraca Klientowi cenę niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru lub dowodu jego odesłania.
8. Kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt sprzedawcy dostarczyć reklamowany produkt wraz z dokładnym opisem reklamowanej wady (formularz online do zgłoszenia reklamacji lub zwrotu) oraz dowodem zakupu na adres Sklepu: Topgal Novum sp. z o.o., ul. Mostowa 4, 43-400 Cieszyn po uprzednim powiadomieniu o tym biura Topgal Novum na adres kontakt@topgal-plecaki.pl bądź telefonicznie pod numerem +48 500836281 lub po wypełnieniu formularza online na stronie internetowej Sklepu. Sklep nie będzie przyjmował przesyłek wysyłanych przez Kupującego za pobraniem (z obciążeniem Sklepu kosztami przesyłki), chyba że w oparciu o zgłoszoną uprzednio (za pośrednictwem telefonu lub wiadomości e-mail) zgodnie z ust. 8 niniejszego Regulaminu reklamację. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Klienta, przedmiot reklamacji oraz żądania związane z reklamacją. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji uniemożliwiającej jej rozpatrzenie, Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania. Klient może złożyć reklamację z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu. Niniejsza procedura ma odpowiednie zastosowanie do uprawnień wynikających z §9 Regulaminu.
9. Sprzedawca rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, o ile nic innego nie wynika z przepisów szczególnych. Odpowiedź przesłana zostanie na adres e-mailowy Klienta lub w inny sposób wskazany przez Klienta.
10. Postanowień niniejszego rozdziału nie stosuje się do Towaru, który służy wyłącznie jako nośnik treści cyfrowej.
11. Poza uprawnieniami wynikającymi z rękojmi, niektóre Towary mogą być objęte gwarancją. W takim przypadku, informacje dotyczące gwarancji zostaną określone m.in. w Ofercie lub w odrębnym dokumencie zgodnie z zasadami przewidzianymi w ustawie o prawach konsumenta.

Rozdział 10. Odstąpienie od umowy


1. Niniejszy rozdział określa zasady odstąpienia od umowy przez Konsumenta oraz Przedsiębiorcy na prawach konsumenta.
2. Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą działającym na prawach konsumenta ma prawo odstąpić od umowy w terminie 30 dni z zastrzeżeniem postanowień poniżej. W celu skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy, Klient powinien poinformować Sprzedawcę o tym w drodze jednoznacznego oświadczenia, wysyłając np. e-mail lub pismo na adres wskazany w Regulaminie- Topgal Novum sp.zo.o. ul Mostowa 4, 43-400 Cieszyn. Więcej informacji o prawie odstąpienia znajduje się w załączniku nr 1 i 2 do Regulaminu. Klient może też skorzystać z formularza online zamieszczonego na stronie internetowej sklepu.
3. Klient, o którym mowa w ust. 1 ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu w związku z korzystaniem z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności Produktu. Zwracany towar powinien być w stanie niezmienionym (chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu). W przypadku zwrotu kompletu szkolnego SET należy zwrócić wszystkie elementy wchodzące w skład kompletu szkolnego SET. W przypadku, gdy Kupujący nie zwróci wszystkich produktów wchodzących w skład kompletu szkolnego SET Kupujący jest zobowiązany do zapłaty pełnej ceny produktu z cennika produktu obowiązującego w dniu odstąpienia od umowy.

Rozdział 11. Szczegółowe postanowienia dotyczące przedsiębiorców


1. Postanowienia wskazane w niniejszym paragrafie mają zastosowanie do Przedsiębiorcy, który nie jest Przedsiębiorcą na prawach konsumenta.
2. Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Przedsiębiorcą, który nie jest Przedsiębiorcą na prawach konsumenta jest sąd właściwy ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
3. Przedsiębiorca, który nie jest Przedsiębiorcą na prawach konsumenta ma obowiązek zbadać przesyłkę przy jej odbiorze. W razie dostrzeżenia wad i uszkodzeń – Przedsiębiorca ma obowiązek sporządzić protokół przy odbiorze. W przypadku niedopełnienia ww. formalności, Sprzedawca nie odpowiada za wady i uszkodzenie Produktu powstałe od chwili przyjęcia go przez Dostawcę aż do wydania go Przedsiębiorcy oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
4. Strony wyłączają odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu niezgodności Towaru z umową/wady rzeczy względem Przedsiębiorcy, który nie jest Przedsiębiorcą na prawach konsumenta.
5. Sprzedawca ma prawo wypowiedzieć Przedsiębiorcy, który nie jest Przedsiębiorcą na prawach konsumenta umowę w trybie natychmiastowym. W tym celu Sprzedawca przesyła Przedsiębiorcy na adres e-mailowy lub adres korespondencyjny oświadczenie w przedmiocie wypowiedzenia umowy. Przedsiębiorca zrzeka się jakichkolwiek roszczeń w tym zakresie.
6. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Przedsiębiorcy, który nie jest Przedsiębiorcą na prawach konsumenta.

Rozdział 12. Opinie o produktach


1. Opinie dotyczące Produktów publikowane przez Sprzedawcę są przez niego weryfikowane.
2. Weryfikacja następuje m.in. poprzez porównanie danych osobowych lub szczegółów współpracy z danymi i informacjami posiadanymi przez Sprzedawcę w zakresie Klientów korzystających dotychczas z Produktów Sprzedawcy, jak również poprzez bezpośredni kontakt z ww. osobą z podziękowaniem za opinię lub poprzez przesłanie do Klientów dedykowanego linku do pozostawienia opinii.
3. W przypadku wątpliwości dotyczących tego, czy opinia pochodzi od osoby korzystającej z Produktów Sprzedawcy, opinia ta nie jest publikowana przez Sprzedawcę.
4. Publikowane opinie mają na celu przedstawienie korzyści związanych z korzystaniem z Produktów Sprzedawcy, które to korzyści zostały dostrzeżone przez dotychczasowych Klientów.
5. Sprzedawca nie korzysta z opinii sponsorowanych lub barterowych.

Rozdział 13. Przepisy końcowe


1. W czasie trwania siły wyższej, Strony umowy zwolnione będą od wszelkiej odpowiedzialności za jej niewykonanie lub nienależyte wykonanie, jeżeli tylko okoliczności zaistnienia siły wyższej będą stanowiły przeszkodę w wykonaniu umowy. Powyższe ma zastosowanie również w okresie bezpośrednio poprzedzającym lub następującym bezpośrednio po wystąpieniu siły wyższej, jeżeli tylko we wskazanym okresie oddziaływanie siły wyższej będzie stanowiło przeszkodę w wykonaniu umowy. Przez „siłę wyższą” należy rozumieć zdarzenie o charakterze przypadkowym lub naturalnym, całkowicie niezależne od woli i działania Stron, którego nie można było przewidzieć i niemożliwe było jego zapobieżenie, w szczególności takie zdarzenia jak: powódź, włamanie, wojna, akt terroru, wprowadzenie stanu wyjątkowego.
2. W sytuacji, gdy Klient jest spoza kraju Sprzedawcy, powinien poinformować o tym Sprzedawcę, wskazując informację o swoim miejscu zamieszkania/siedzibie, żeby możliwe było rozliczenie podatku zgodnie z obowiązującymi go przepisami.
3. W ramach korzystania z Produktów zabrania się dostarczania informacji o charakterze bezprawnym oraz działania w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.
4. Strony umowy mogą skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, takich jak np. alternatywne metody rozwiązywania sporów (ADR), określone m. in w ustawie z dnia 17 listopada 1964 r.- Kodeks postępowania cywilnego (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 101 ze zm.) – w drodze mediacji, arbitrażu bądź w postępowaniu przed sądem polubownym, a od 9 stycznia 2016 r. również z internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej mowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian do Regulaminu z ważnych przyczyn, w tym w szczególności z powodu zmiany przepisów prawa w zakresie, w jakich zmiany te wymuszają na Sprzedawcy również zmiany treści niniejszego Regulaminu, w szczególności zmiany przepisów Kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także na mocy obowiązujących decyzji UOKIK, PUODO lub orzeczeń sądowych w zakresie odpowiadającym wydanym decyzjom/orzeczeniom oraz w przypadku istotnej zmiany czynników biznesowych, o ile istnieje związek przyczynowo-skutkowy między ww. zmianą a zmianą kosztów świadczenia usług przez Sprzedawcę.
6. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.
7. Do umów zawartych przed wejściem w życie nowego Regulaminu, stosuje się wersję Regulaminu obowiązującego w dacie zawarcia przez Klienta Umowy.
8. Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych uregulowane są w Polityce prywatności.
9. Korzystanie ze sklepu topgal-plecaki.pl oznacza akceptację niniejszego regulaminu. Warunki powyższe stają się aktualne z dniem 1 stycznia 2023 r.

Załączniki:


- Formularz online do zgłoszenia reklamacji lub zwrotu
- Wzór formularza odstąpienia od umowy
- Wzór formularza reklamacyjnego