Masz pytanie? Zadzwoń do nas +48 500836281 lub napisz kontakt@topgal-plecaki.pl (Pon-Pt 8 – 16 godz.)

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI
SKLEPU INTERNETOWEGO
www.topgal-plecaki.pl
§ 1
Postanowienia ogólne

1. Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników i Klientów korzystających ze Sklepu internetowego dostępnego pod adresem internetowym: www.topgal-plecaki.pl. Dokument określa również zasady stosowania plików Cookies.
2. Niniejszy dokument ma charakter informacyjny.
3. Administratorem danych osobowych Użytkowników Sklepu, w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1), zwanym dalej RODO, jest TOPGAL NOVUM Sp. z o.o. z siedzibą w Cieszynie (43-400) przy ulicy Bielskiej 132, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Bielska – Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000417624, NIP: 5482658998, REGON: 242879335, telefon kontaktowy: 500 836 281, poczta elektroniczna: kontakt@topgal-plecaki.pl, zwana dalej Administratorem i będąca jednocześnie Usługodawcą Sklepu Internetowego i Sprzedawcą.
4. Administrator oświadcza, że dane osobowe Użytkownika są przetwarzane zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm).
5. Dane osobowe Klientów korzystających z usług oraz narzędzi udostępnianych w ramach Sklepu Internetowego przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Klienta, po zapoznaniu się i zgodnie z postanowieniami niniejszego dokumentu oraz Regulaminu Sklepu internetowego (w tym celu Klient zaznacza odpowiednie checkboxy znajdujące się na stronie Sklepu internetowego, kierując się komunikatami, które pojawiają się na stronie Sklepu).
6. Administrator zapewnia, że dane osobowe są przetwarzane zgodnie z prawem i nie są one udostępniane ani sprzedawane osobom trzecim, zgodnie z u.o.d.o.
7. Klient ma prawo zwrócić się do Administratora celem uzyskania wyczerpujących informacji, w jaki sposób wykorzystywane są jego dane osobowe. Zawsze w jasny sposób staramy się poinformować o danych, które gromadzimy, w jaki sposób je wykorzystujemy, jakim celom mają służyć i komu je przekazujemy, jaką zapewniamy ochronę tych danych przy przekazaniu innym podmiotom oraz udzielamy informacji o instytucjach, z którymi należy się skontaktować w razie wątpliwości.
8. Administrator oświadcza, że w celu zabezpieczenia danych przed dostępem do nich osób nieupoważnionych lub ochroną przed ich nieupoważnionym wykorzystaniem, wszystkie zbierane dane są chronione z użyciem racjonalnych środków technicznych, organizacyjnych oraz procedur bezpieczeństwa.
9. Administrator Sklepu internetowego na zasadach określonych w Regulaminie oraz w niniejszym dokumencie posiada wyłączny dostęp do danych. Dostęp do danych osobowych Klienta może być również powierzony innym podmiotom np. za pomocą, których Klient dokonuje płatności za zakupy w Sklepie internetowym, które gromadzą, przetwarzają i przechowują dane osobowe zgodnie ze swoimi Regulaminami i politykami prywatności oraz podmioty, które mają za zadanie dostawę Towaru do Klienta. Dostęp do danych osobowych Klienta jest udzielany w/w podmiotom w zakresie niezbędnym i tylko takim, który zapewni realizację ich usług tak, aby Klient mógł zakupić i otrzymać Towar oraz za niego zapłacić.
10. Wszystkie słowa i wyrażenia, które występują w niniejszym dokumencie i rozpoczynają się dużą literą (np. Sprzedawca, Klient, Zamówienie) należy rozumieć zgodnie z definicjami zawartymi w Regulaminie Sklepu Internetowego, który jest dostępny na stronie internetowej Sklepu.
11. Polityka prywatności ma na celu określenie działań, które są podejmowane przez Administratora w zakresie danych osobowych, które są gromadzone za pośrednictwem Sklepu internetowego oraz powiązanych ze Sklepem internetowym usług i narzędzi, które są wykorzystywane przez Klientów do wykonywania określonych czynności, takich jak: składanie Zamówienia czy też wykonywanie innego rodzaju działań w ramach Sklepu internetowego.

§ 2
Gromadzenie, pozyskiwanie, zakres i cel zbierania danych osobowych

1. Dane osobowe Klientów Sklepu internetowego są zbierane (lub będą) przy wykorzystaniu następujących funkcjonalności sklepu internetowego: Formularza kontaktowego, zapisu na Newsletter, Formularza zamówienia.
2. Administrator pozyskuje informacje o Użytkownikach m.in. poprzez gromadzenie logów serwera za pośrednictwem operatora hostingowego.
3. Administrator przetwarza dane osobowe Klientów niezbędne do prawidłowej realizacji usług dostępnych w Sklepie internetowym i jest uprawniony do wykorzystywania zgromadzonych i przechowywanych w ramach Sklepu internetowego danych w następujących celach:
a) złożenia zamówienia w Sklepie internetowym,
b) zawarcia i realizacji Umowy sprzedaży lub Umowy o świadczenie Usługi elektronicznej,
c) marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług,
d) zapewnienia pełnej obsługi Użytkownika, rozwiązywania problemów technicznych i udostępniania odpowiednich funkcji,
e) dostosowywania oferty i doświadczeń Użytkownika, w tym reklam, we właściwościach Sklepu,
f) monitorowania aktywności wszystkich oraz konkretnych Użytkowników,
g) kontaktowania się z Użytkownikami, w szczególności w celach związanych ze świadczeniem usług, obsługą Użytkowników, dozwolonymi działaniami marketingowymi i reklamowymi,
h) przeprowadzania badań i analiz w celu poprawy działania dostępnych usług,
i) egzekwowania przestrzegania Regulaminu Sklepu internetowego,
j) dokonywania oceny niektórych czynników osobowych Klienta.
4. Administrator jest uprawniony wyłącznie do przechowywania zgromadzonych i śledzonych w Sklepie internetowym danych wyłącznie w zakresie realizacji powyżej określonych celów.
5. Administrator zbiera, przetwarza i przechowuje następujące dane Klientów:
a) adres poczty elektronicznej (adres e-mail),
b) imię i nazwisko,
c) nazwę firmy (w przypadku Klientów nie będących konsumentami),
d) NIP (w przypadku Klientów nie będących konsumentami),
e) adres dostawy Towaru (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj),
f) adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy),
g) numer telefonu.
6. Sprzedawca oświadcza, iż podanie danych przez Klienta, w wyżej wskazanym zakresie jest całkowicie dobrowolne i jednocześnie niezbędne do pełnej realizacji przez Sprzedawcę usług świadczonych za pośrednictwem Sklepu internetowego. Zakres wymaganych danych do zawarcia umowy jest wskazany uprzednio na stronie Sklepu internetowego oraz w Regulaminie Sklepu internetowego.
7. W związku z możliwością założenia zamówienia w Sklepie internetowym, Administrator informuje, iż Klienci, którzy będą składać zamówienia mogą zostać zobowiązani do podania danych, takich jak: imię i nazwisko, nazwa firmy, adres zamieszkania, adres siedziby, numer telefonu kontaktowego, adres poczty elektronicznej (adres e-mail).
8. W ramach Sklepu internetowego, Administrator może przechowywać takie informacje jak: dane osobowe, które są niezbędne do umożliwienia Kontaktu z Klientem, przesyłania wiadomości czy też danych związanych z płatnościami.
9. Administrator zastrzega sobie prawo do blokowania oraz filtrowania wiadomości, które są przesyłane poprzez wewnętrzny system wiadomości. W szczególności, gdy wiadomości mają charakter spamu, zawierają niedozwolone treści czy też w inny sposób zagrażają bezpieczeństwu Użytkowników Sklepu internetowego.
10. Dodatkowo Administrator jest uprawniony do automatycznego pozyskiwania i rejestrowania danych przekazywanych na serwer przez przeglądarki internetowe lub urządzenia Klientów, np.: adres IP, parametry oprogramowania, parametry sprzętu, przeglądane strony, numer identyfikacyjny urządzenia mobilnego, a także inne dane, które dotyczą urządzeń oraz korzystania z systemu.
11. Przykładowi odbiorcy danych osobowych Klientów Sklepu internetowego:
a) Administrator powierza zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi, który realizuje przesyłki na zlecenie Administratora- w przypadku Klienta korzystającego w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską,
b) Administrator powierza zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi, który obsługuje płatności elektroniczne w sklepie internetowym- w przypadku Klienta korzystającego w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą.
12. W celu dokonania rozpoznania atrakcyjności reklam i usług dla Klientów, poprawy jakości oraz efektywności świadczonych usług przez Sklep internetowy lub inne wymienione podmioty lub w celu udziału w badaniach naukowych, Administrator może udostępniać dane zanonimizowane innym podmiotom, w tym partnerom Sklepu internetowego.
13. Administrator informuje Użytkowników, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:
a) firmie hostingowej w celu przechowywania danych osobowych na serwerze, na którym zainstalowany jest sklep,
b) operatorowi płatności w celu umożliwienia dokonania płatności elektronicznych za zamówiony Towar,
c) firmie świadczacej usługi kurierskie i pocztowe w celu realizacji dostawy Towaru,
d) firmie świadczącej usługi rachunkowo-księgowe w celu świadczenia usług księgowych,
e) firmie świadczącej usługi chmurowe w celu świadczenia usług informatycznych,
f) podmiotom świadczącym usług marketingowe,
g) agnecji marketingowej w celu świadczenia usług marketingowych,
h) podmiotom świadczącym usługi związane ze zbieraniem opinii klientów,
i) podmiotom świadczącym usługi administracyjne,
j) platformie do obsługi Klientów,
k) podmiotom świadczącym usługi prawniczo- konsultingowe
l) podmiotom w celu świadczenia usług nadzoru nad oprogramowaniem,
m) firmie udostępniającej oprogramowanie do księgowości i obsługi sklepu.
n) podmiotom trzecim zamieszczajcym informacje w formie plików cookies (tzw. ciasteczek) i innych podobnych technologii na urządzeniu końcowym Kleinta (np. komputerze, smartfonie) oraz uzyskują do nich dostęp. To zaufani partnerzy Sklepu, aby dostosować do potrzeb Klienta i zainteresowań reklamy na naszych i ich stronach, a także usługi, które dostarczamy my i nasi zaufani partnerzy. Takim zaufanym partnerem są podmioty z grupy kapitałowej Wirtualnej Polski.
o) podmiotom odpowiedzialnym za dostarczanie oprogramowania do realizacji usług posprzedażowych typu obsługa zwrotów, reklamacji.
Więcej informacji na temat tych Cookies lub podobnych technologii możesz znaleźć na stronach internetowych poszczególnych podmiotów trzecich. Dane nie będą przekazywane poza obszar EOG, z zastrzeżeniem sytuacji opisanych poniżej. W pozostałych przypadkach, w sytuacji gdy dane będą przekazane poza EOG, nastąpi to w oparciu o zgodę Klienta, standardowe klauzule umowne lub w oparciu o inne zabezpieczenia przewidziane w RODO po spełnieniu m.in. obowiązku informacyjnego.
Usługi świadczone przez Google lub Facebook (META) świadczone są co do zasady przez podmioty mające swoją siedzibę w Unii Europejskiej. Z uwagi jednak na globalny charakter działania tych podmiotów, dane Klienta mogą być przekazywane do USA, w związku z ich przechowywaniem na serwerach amerykańskich (w całości lub w części). Niezależnie od tego, Google i Facebook wdrożyły zabezpieczenia przewidziane RODO mające na celu ochronę danych osobowych zgodnie z wymogami RODO poprzez stosowanie standardowych klauzul umownych.  Więcej informacji o zasadach przetwarzania danych przez ww. dostawców znajdują się w Politykach prywatności każdego z podmiotów.
14. Stosowane przez Administratora technologie śledzące działania podejmowane przez Klienta na stronie Sklepu internetowego:
a) Kody śledzenia Google Analytics, Google Tag Manager, Google Adwords, Double Click, Domodi Pixel - w celu analizy statystyk strony internetowej Sklepu.
15. Administrowanie i zarządzanie stroną na platformach społecznościowych (m.in. Meta, Facebook, Instagram, Pinterest, Youtube, TikTok) w przypadku przetwarzania danych na platformach społecznościowych w tym kontaktu z Klientem, kierowania do Klienta treści marketingowych. Dane bedą przetwarzane wyłącznie wtedy, gdy Klient zdecyduje się na polubienie strony / dołączenie do grupy / wybranie opcji „Obserwuj” lub w inny sposób zostawi swoje dane na platformie zarządzanej przez Sklep, np. w formie umieszczenia wpisu lub komentarza. Dane będą przetwarzane przez okres istnienia strony/grupy lub do czasu wniesienia przez Klienta sprzeciwu, co może nastąpić poprzez odkliknięcie opcji „Lubię to”, „Obserwuj”, usunięcie komentarza/wpisu lub w inny sposób przewidziany w ramach platformy/strony lub poprzez skontaktowanie się ze Sklepem. Informujemy, że zasady odnoszące się do strony/fanpage’a/grupy ustala Administrator, natomiast zasady korzystania z portalu społecznościowego, na którym umieszczona jest strona/fanpage/grupa ustala podmiot zarządzający tymi portalami.

§ 3
Polityka Cookies

1. Administrator zbiera w sposób automatyczny informacje zawarte w plikach Cookies w celu gromadzenia danych związanych z korzystaniem ze strony internetowej przez Klienta lub Użytkownika. Pliki Cookies to mały fragment tekstu, który serwis internetowy wysyła do przeglądarki Klienta i który przeglądarka wysyła z powrotem przy następnych wejściach na witrynę. Używane są głównie do utrzymywania sesji np. poprzez wygenerowanie i odesłanie tymczasowego identyfikatora po logowaniu. Administrator wykorzystuje pliki Cookies „sesyjne” (tymczasowe), które są przechowywane na urządzeniu końcowym Klienta do czasu jego wylogowania, wyłączenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej oraz pliki Cookies „stałe”, które są przechowywane na urządzeniu końcowym Klienta przez czas określony w parametrach plików Cookies lub do czasu ich usunięcia przez Klienta.
2. W ramach Sklepu internetowego Administrator wykorzystuje następujące rodzaje plików Cookies:
- „niezbędne”, które umożliwiają korzystanie z usług dostępnych w ramach Sklepu internetowego,
- służące do zapewnienia bezpieczeństwa,
- „reklamowe”, które umożliwiają dostarczenie treści reklamowych dostosowanych do zainteresowań Użytkownika,
- „wydajnościowe”, które są wykorzystywane do pozyskiwania informacji o sposobie korzystania ze strony internetowej Sklepu internetowego przez Użytkowników,
- „funkcjonalne”, które umożliwiają zapamiętanie preferowanych przez Użytkownika funkcjonalności Sklepu internetowego.
3. Administrator usługi wykorzystuje pliki Cookies zewnętrzne w celu:
- zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych: np. Google Analytics (administratorem cookies jest Google Inc z siedzibą w Stanach Zjednoczonych).
4. Pliki Cookies dostosowują i optymalizują Sklep internetowy i jego ofertę dla potrzeb Klientów poprzez takie działania jak tworzenie statystyk odsłon Sklepu internetowego oraz zapewnienie bezpieczeństwa Sklepu internetowego i jego Użytkownikom. Pliki Cookies niezbędne są również do utrzymania sesji Klienta po opuszczeniu przez niego strony internetowej, to one umożliwiają mu powrót do zawartości koszyka bez utraty jego parametrów, co wiązałoby się z ponowną koniecznością wyboru Towarów.
5. Klient w każdej chwili za pomocą swojej przeglądarki internetowej może zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, w tym całkowicie zablokować lub skasować gromadzenie plików Cookies.
6. Zablokowanie możliwości gromadzenia czy też wprowadzenia innych zmian w ustawieniach dotyczących plików Cookies na urządzeniu może utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcjonalności Sklepu internetowego, do czego Klient jest w pełni uprawniony, ale musi w takiej sytuacji mieć świadomość z ograniczeń funkcjonalności dostępnych na stronie Sklepu internetowego.
7. Klient, który nie chce wykorzystywania plików Cookies w opisanym powyżej celu w każdej chwili może usunąć je ręcznie. Do zapoznania się ze szczegółową instrukcją postępowania należy odwiedzić stronę internetową producenta używanej przeglądarki internetowej, z której aktualnie korzysta Klient.
8. Więcej informacji na temat Cookies dostępnych jest w menu pomocy każdej przeglądarki internetowej. Przykładowe przeglądarki internetowe obsługujące wspomniane pliki „Cookies”: to Internet Explorer, Mozilla FireFox, Google Chrome, Opera.
9. Administrator może umożliwić gromadzenie informacji z wykorzystaniem powyższych technologii bezpośrednio na stronie internetowej Sklepu internetowego podmiotom zewnętrznym, np. dostawcom reklam czy też dostawcom rozwiązań analitycznych. Dane, które są zgromadzone w ten sposób podlegają postanowieniem Politykom prywatności, które są opracowane przez te podmioty.
10. Niektóre podmioty zewnętrzne, które działają w ramach Sklepu internetowego mogą umożliwiać Użytkownikom wycofanie zgód na gromadzenie i wykorzystywanie przez nich danych na potrzeby reklam, które bazują na aktywności Klienta. Więcej informacji na ten temat można znaleźć np. na stronie internetowej: www.youronlinechoices.com.
11. Administrator stosuje technologie obserwujące działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Strony:
- piksel konwersji Facebooka (Meta) dostarczany przez Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand canal Quay, Grand Canal Bridge, Dublin 2, Irlandia– w celu zarządzania reklamami na Meta i prowadzenia działań remarketingowych; Facebook Pixel to fragment kodu opublikowany na stronie internetowej, który pozwala na docieranie do grupy docelowej w oparciu o dane osób, które korzystały ze strony internetowej. W ramach funkcji Facebook Pixel możliwe jest zatem wyświetlanie opublikowanych reklam na portalu należących do Meta wyłącznie użytkownikom portalu, którzy wykazali zainteresowanie produktami lub usługami lub mają wspólne czynniki do ww. osób. Dane te przetwarzane są w oparciu o uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Szczegółowe informacje dot. Piksela Facebooka można znaleźć na stronie Polityki prywatności Facebooka (Meta).
- narzędzia Google, w tym Google Analytics dostarczane przez Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irlandia. Dane pozyskane w ramach korzystania z ww. narzędzia wykorzystuję w celu analizy statystyk Strony. Google Analytics korzysta z własnych plików cookies do analizowania działań i zachowań Użytkowników Strony. Pliki te służą do przechowywania informacji, np. z jakiej strony Użytkownik trafił na bieżącą stronę internetową. Pomagają udoskonalić Stronę; Dane te przetwarzane są w oparciu o uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Szczegółowe informacje dot. Piksela Facebooka można znaleźć na stronie dot. zasad korzystania z narzędzi Google.
12. Na Stronie używane są wtyczki, widgety i inne narzędzia społecznościowe udostępniane przez portale takie jak: Facebook (Meta), Instagram, YouTube, Pinterest. Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych opisane są bezpośrednio na stronach ww. Usługodawców.

§ 4
Prawa i obowiązki Administratora i użytkowników

1. Administrator ma prawo, a także ustawowy obowiązek do przekazania wybranych bądź wszystkich informacji dotyczących Klientów Sklepu internetowego organom władzy publicznej bądź osobom trzecim, które zgłoszą takie żądanie udzielenia informacji na podstawie obowiązujących przepisów prawa polskiego.
2. Klient, ma w każdym czasie prawo dostępu do swoich danych osobowych, gromadzonych przez Administratora. Prawo obejmujące możliwość weryfikacji, modyfikacji, uzupełnienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania, przeniesienia danych, a także zaprzestania przetwarzania danych osobowych Klienta, jak również prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w określonym celu, jeżeli Klient taką zgodę uprzednio wyraził oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Przedmiotowe uprawnienia przysługują bez podania przyczyny.
3. W celu realizacji swoich praw Klient może w każdym czasie przesłać stosowne oświadczenie woli na adres siedziby Administratora danych lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
4. Usunięcie danych osobowych lub zaprzestania ich przetwarzania przez Administratora może skutkować całkowitym brakiem możliwości realizacji usług świadczonych za pośrednictwem Sklepu internetowego, bądź ich poważnym ograniczeniem.
5. Administrator oświadcza, że nie powierza przetwarzania danych oraz nie udostępnia zebranych danych osobowych Klientów bez zgody zainteresowanych podmiotom , które nie są powiązane, chyba że zachodzą poniższe okoliczności:
a) Administrator może korzystać ze wsparcia podmiotów zewnętrznych w celu świadczenia udostępnianych przez siebie usług, jednak podmioty te nie są upoważnione do niezależnego wykorzystania danych osobowych, które są przetwarzane w imieniu Sklepu internetowego, a wszystkie ich działania podlegają przepisom Polityki Prywatności Sklepu internetowego,
b) Administrator ma prawo do udostępniania danych organom władzy publicznej w prowadzeniu postępowań o możliwe naruszenia prawa lub zwalczaniu ewentualnych naruszeń Regulaminu Sklepu internetowego.
6. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celu realizacji usługi, poprzez zaakceptowanie oświadczeń zawartych w interaktywnych formularzach dostępnych na stronie internetowej Sklepu zaproponowanych przez Administratora, m.in. Formularzu kontaktowym, Formularzu rejestracyjnym czy też w Formularzu zapisu na Newsletter.
7. Klient może również wyrazić zgodę na dodatkowe cele przetwarzania jego danych osobowych, poprzez zaakceptowanie nieobowiązkowych oświadczeń, które są zaproponowane w formularzach dostępnych na stronie Sklepu internetowego.
8. Klienci, którzy zarejestrowali się w Sklepie internetowym mają prawo do edycji, wglądu oraz do usuwania wszelkich podanych przez siebie danych.
9. Klient zapewnia, że podawane lub publikowane przez niego dane w sklepie Internetowym są poprawne. Klienci, którzy zdecydowali się na usunięcie Konta w Sklepie internetowym, mają prawo żądać usunięcia danych osobowych trwale z zasobów Administratora tych danych. Uprawnienia to wynika bezpośrednio z wchodzącego w życie RODO („prawo do bycia zapomnianym”).
10. Zgody, które zostały udzielone dobrowolnie przez Klienta na otrzymywanie informacji handlowej, mogą być w każdej chwili cofnięte na jego wniosek, złożone za pośrednictwem poczty elektronicznej. Administrator w terminie 48 godzin od otrzymania oświadczenia o cofnięciu zgody, usuwa dane Klienta z bazy kontaktów, która służy do przekazywania informacji handlowych drogą elektroniczną.
11. Administrator zobowiązuje się postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i ogólnie przyjętymi zasadami współżycia społecznego.
12. Dane przetwarzane na potrzeby statystyk zbieranych w ramach platformy Facebook (Meta) są współadministrowane przez Administratora oraz Meta Platforms Ireland Limited, z siedzibą pod adresem 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia, zwana dalej Współadministratorem. Szczegółowe zasady dotyczące współadministrowania danymi, w tym informacje o przysługującym prawach, opisane zostały na stronie Polityka prywatności. Administrator przetwarza dane w oparciu o uzasadniony interes Administratora polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji, w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług. W sprawach dotyczących danych osobowych można kontaktować się zarówno z Administratorem, jak i Współadministratorem.

§ 5
Zmiany Polityki Prywatności

1. Oferta Sklepu internetowego może w przyszłości ulegać rozszerzeniu, co oznacza, że Administrator będzie zobowiązany albo uprawniony do wprowadzenia zmian w Polityce prywatności.
2. Sklep zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce prywatności, na które może wpłynąć m.in. rozwój technologii internetowej, a także zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych.
3. O wszelkich zmianach Sklep będzie informować Klientów w sposób widoczny i zrozumiały. Nowe wersje Polityki Prywatności będą umieszczane na stronie Sklepu internetowego wraz ze stosownym komunikatem.
4. Każda zmiana Polityki prywatności będzie obowiązywała od dnia powiadomienia o jej zmianie poprzez zamieszczenie jej na stronie internetowej Sklepu internetowego. Ewentualne zmiany będą odpowiednio wyróżnione przez okres jednego miesiąca od dnia wprowadzenia zmian w Polityce prywatności.