Reklamacje

OŚWIADCZENIE GWARANCYJNE

W przypadku zakupu produktów Topgal w sklepach partnerskich, należy złożyć reklamację w sklepie partnerskim w którym została zawarta umowa sprzedaży.

Oświadczenie Gwarancyjne dotyczy umów sprzedaży zawartych w sklepie www.topgal-plecaki.pl od 25.12.2014:

1. Topgal Novum Sp. z o.o. z siedzibą w Cieszynie (43-400), przy ul. Bobreckiej 27 wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000417624 udziela gwarancji na swoje produkty przez okres 2 lat. Datą, od której obowiązuje gwarancja, jest dzień, w którym rzecz została kupującemu wydana. Ujawnione w okresie gwarancji wady należy zgłaszać w serwisie Sprzedającego mieszczącym się: ul. Mostowa 4, 43-400 Cieszyn, tel. 500 836 281, kontakt@topgal-plecaki.pl

2. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje tylko wady ukryte powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanej rzeczy. Prosimy o dostarczenie wadliwego wyrobu w stanie odpowiadającym podstawowym wymaganiom higienicznym przyjętym w handlu – przede wszystkim towar powinien być czysty i nie zawierać wewnątrz elementów wyposażenia szkolnego lub osobistych - książek, piórników, kluczy, śniadania itp. Roszczenia z gwarancji zostaną rozpatrzone niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 21 dni od daty dostarczenia produktu do naszej siedziby. W terminie 14 dni od dnia dostarczenia produktu Klient zostanie poinformowany o uznaniu roszczeń z gwarancji przez naprawę wraz z ewentualną informacją o wymaganym dłuższym czasie naprawy (maksymalnie 21 dni), o wymianie rzeczy na wolną od wad bądź o odmowie uwzględnienia roszczeń z gwarancji.

3. Gwarancji nie podlega/ją:

a. produkty objęte promocyjną ceną ze względu na wyszczególnioną wadę fabryczną;

b. naturalne zużywanie się produktu;

c. produkty posiadające uszkodzenia mechaniczne oraz powstałe w wyniku braku lub nieprawidłowej konserwacji.;

4.. Sprzedawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności wynikającej z działania produktów, właściwości funkcjonalnych i uszkodzeń powstałych w wyniku niewłaściwego użytkowania i nieprawidłowej instalacji produktów, a także szkody spowodowanej przez zewnętrzne zdarzenia i niewłaściwe manipulacje. Tego typu uszkodzenia nie są uważane za wadę i nie są objęte gwarancją.

5. Uprawnienia z tytułu gwarancji obejmują usunięcie wady fizycznej rzeczy (naprawa), a gdyby nie było to możliwe, dostarczenie rzeczy wolnej od wad, o ile wady te ujawnią się w ciągu terminu określonego w pkt 1 niniejszego oświadczenia gwarancyjnego.

6. Naprawione lub wymienione w ramach gwarancji produkty są odsyłane do klienta na koszt Sklepu. W przypadku, gdy naprawa uznanej przez Sklep w ramach gwarancji wady trwa dłużej niż tydzień można wnioskować o udostępnienie plecaka zastępczego na czas naprawy.

7. Przed wysyłaniem reklamowanego produktu Sklep prosi o kontakt emailowy lub telefoniczny. Sklep wyśle bezpłatnie kuriera po odbiór reklamowanego produktu. Paczkę należy wysłać na adres: Topgal Novum sp. z o.o., ul. Mostowa 4, 43-400 Cieszyn, sklep opłaca przesyłkę. Do przesyłki z towarem prosimy o dołączenie wydrukowanego i wypełnionego formularza reklamacyjnego oraz dowodu zakupu wystawionego przez Topgal Novum sp. z o.o. . Sklep nie będzie przyjmował przesyłek wysyłanych przez Kupującego za pobraniem (z obciążeniem Sklepu kosztami przesyłki), chyba że w oparciu o zgłoszoną uprzednio (za pośrednictwem telefonu lub wiadomości e-mail) zgodnie z pkt 1 niniejszego oświadczenia gwarancyjnego reklamację (na przykład zdjęcia wadliwego produktu, żądanie Kupującego) będzie możliwa ocena zasadności reklamacji bez zbadania reklamowanego produktu przez Sklep. Kupujący proszony jest o odsyłanie reklamowanego produktu na adres Sklepu najtańszym zwykłym sposobem dostarczania przesyłek (przykładowo Poczta Polska). Produkty zakupione w sklepie partnerskim należy reklamować w sklepie partnerskim w którym została zawarta umowa sprzedaży.

8. Jeżeli Sklep w ramach obowiązków gwarancyjnych dostarczył rzecz wolną od wad lub dokonał istotnej naprawy to termin gwarancji biegnie od nowa od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwrócenia rzeczy naprawionej. W przypadku gdy wymiana lub naprawa dotyczyła tylko części rzeczy termin gwarancji biegnie na nowo do tej części. W innych wypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w którym wskutek wady rzeczy objętej gwarancją kupujący nie mógł z niej korzystać.

9. Skorzystanie z uprawnień wynikających z gwarancji za sprzedany towar nie wyłącza, nie ogranicza, nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z rękojmi za wady rzeczy sprzedanej. Niemniej jednak, w razie wykonywania przez kupującego uprawnień z gwarancji bieg terminu do wykonania uprawnień z tytułu rękojmi ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia sprzedawcy o wadzie.

KLIKNIJ I WYDRUKUJ FORMULARZ REKLAMACYJNY [PDF]

Wypożyczenie plecaka zastępczego

Wypożyczenie plecaka zastępczego

w przypadku reklamacji plecaka zakupionego w naszym e-sklepie

Ilość reklamowanych produktów nie przekracza 1% sprzedaży. Jeśli jednak potrzebujesz naprawić plecak, który zakupiłeś w naszym sklepie internetowym możesz za darmo wypożyczyć plecak zastępczy i poprosić o bezpłatne odebranie plecaka do naprawy. To wyjątkowe rozwiązanie jest dostępne tylko dla Klientów, którzy zakupili plecak w naszym sklepie internetowym.