Masz pytanie? Zadzwoń do nas +48 500836281 lub napisz kontakt@topgal-plecaki.pl (Pon-Pt 8 – 16 godz.)

Regulamin konkursu

REGULAMIN KONKURSU dla fanów marki Topgal w serwisie Facebook

I Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu i fundatorem nagrody jest firma: Topgal Novum, ul. Bobrecka 27, 43-400 Cieszyn, NIP: PL5482658998
 2. Konkurs odbywa się tylko i wyłącznie na tablicy fanpage’a Topgal Novum pod adresem www.facebook.com/Topgal.Polska w serwisie społecznościowym Facebook, w konkursie może wziąć udział każdy użytkownik fanpage`a Topgal Polska. Konkurs nie jest organizowany w serwisie Instagram.
 3. Ogranizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebook’a.
 4. Konkurs nie jest w żaden sposób zarządzany, administrowany, wspierany ani stowarzyszony z serwisem Facebook. Wszelkie dane osobowe wymagane i powierzane przez Uczestników w czasie trwania Konkursu są przekazywane Organizatorowi, a nie serwisowi Facebook.
 5. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy o grach hazardowych z dnia 19.11.2009 (Dz. U. z 2009 r., Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.) i nie podlega regulacjom zawartym w ww. ustawie i rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.
 6. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień w Regulaminie w trakcie trwania Konkursu, pod warunkiem, że wprowadzone zmiany nie naruszą praw nabytych przez Uczestników Konkursu do chwili dokonania zmiany Regulaminu. Zmieniony Regulamin zostanie zamieszczony w Poście Konkursowym.
 7. Konkurs jest organizowany w terminie od 04.10.2022 do 07.10.2022 (do godz. 23:59:59).

II Uczestnictwo

 1. W konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie, czyli uczestnik powinien mieć skończone 18 lat, zamieszkałe na terenie Polski, posiadające zweryfikowanego konto w serwisie Facebook. Uczestnik musi działać zgodnie z Regulaminem serwisu Facebook.
 2. Przesłanie zgłoszena w postaci komentarza z rozwiązaniem konkursowym pod postem jest równoznaczne z przystąpieniem do Konkursu oraz akceptacją Regulaminu Konkursu.
 3. Zgłoszenie konkursowe zawierające treści niezgodne z prawem lub zasadami współżycia społecznego są zakazane. Organizatorowi przysługuje prawo do usunięcia tego typu komentarzy i wyeliminowania z konkursu.
 4. Uczestnik może przesłać jedną odpowiedź w jednym komentarzu. Organizator zastrzega sobie prawo nieuwzględnienia osoby w konkursie, która nie spełnia warunków konkursu oraz usunięcia jej z konkursu bez podania przyczyny.
 5. Odpowiedź na pytanie konkursowe musi być udzielona w czasie wytyczonym w akapicie I punkt 7 niniejszego regulaminu.

III Zadanie konkursowe, wygrana i nagrody

 1. Jedną nagrodę otrzyma jeden zwycięzca. Komisja wyłoni jednego głównego zwycięzcę, który prześle w komentarzu pod wpisem konkursowym prawidłową odpowiedź na zadanie konkursowe. Nagrodą w konkursie jest plecak miejski z kolekcji EUFORIA od firmy Topgal Novum sp.z o.o. ze statusem "dostępny".
 2. Zwycięzcą konkursu zostanie 1 osoba, która będzie wybrana przez komisję i udzieli odpowiedzi na zadanie konkursowe. Organizator konkursu powoła trzyosobową komisję konkursową. Do zadań Komisji konkursowej należy również stałe czuwanie nad prawidłowym przebiegiem konkursu, podejmowanie decyzji w kwestiach, w których pojawią się wątpliwości związane z konkursem, w tym z interpretacją niniejszego regulaminu.
 3. Decyzja o przyznaniu nagród jest ostateczna i nieodwołalna. Organizator decyduje o rozstrzygnięciu konkursu i przyznaniu nagród. Komisja dokona wyboru spośród poprawnych odpowiedzi według własnej subiektywnej oceny.
 4. Ogłoszenie laureata nagrody zostanie podane pod wpisem konkursowym oraz na instastories organizatora do 10 dni od ogłoszenia konkursu. Organizator ma prawo podać dane Laureata na Fanpage. Po rozstrzygnięciu konkursu Laureat zobowiązany jest do kontaktu poprzez wiadomość prywatną na Facebook’u z Topgal Novum w celu podania adresu do wysyłki nagrody lub ustalenia odbioru osobistego.
 5. W przypadku, gdy Laureat konkursu nie skontaktuje się z firmą Topgal Novum w ciągu czternastu dni roboczych od ogłoszenia wyników konkursu lub Laureat nie przekaże organizatorowi adresu do wysyłki nagrody, prawo do nagrody zostanie utracone.
 6. Nagroda nie może zostać przekazana innej osobie. Nagroda nie podlega wymianie na kwotę pieniężną ani na inne nagrody.
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim przypadku nagroda przepada. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przy rejestracji, w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika, któremu przyznano nagrodę.

IV Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania nagrody.
 2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
 3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem “Konkurs na Facebooku”.
 4. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

V Postanowienia końcowe

 1. Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika konkursu w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia oraz promocji konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.).
 2. Zgłoszenie do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem zasad określonych w niniejszym Regulaminie.
 3. Sprawy nieuregulowane w Regulaminie, a dotyczące konkursu, rozstrzyga Organizator konkursu.
 4. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
 5. Niniejszy Regulamin oraz jego zmiany wchodzą w życie z chwilą ich ogłoszenia na Fanpage’u Organizatora.